THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016

Tháng Năm 7, 2016 8:51 sáng

 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2015-2016

 (Thực hiện từ ngày 04 tháng 04 năm 2016)

Thứ

Lớp

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 GVCN 
1 Chào cờ Văn- Chiêm MT – Vĩ TD- Tôn Toán- Phượng TD- Tôn  
2 Văn- Chiêm Toán- Phượng Anh- Hậu Văn- Chiêm CN– Minh Sinh-Thuyên Đinh
Lớp 6 3 Toán- Phượng Sinh-Thuyên Toán- Phượng Văn- Chiêm Anh- Hậu Sử- Phương Thị
  4 Anh- Hậu Nhạc – Tuân CN – Minh GDCD- Minh Lý – Hằng HĐNG-Thuyên Thuyên
  5 Địa- Chiêm Sinh hoạt-Thuyên  
  1 Chào cờ Anh- Hậu Toán- Phượng Nhạc – Tuân Anh- Hậu Toán- Phượng  
  2 TD-  Tuân Sử-Doãn TD-  Tuân Sử – Doãn Toán- Phượng Văn- Minh Hoàng
Lớp 7 3 Văn- Minh Toán- Phượng Văn- Minh CN – Hằng CN – Hằng Văn- Minh Nga
  4 MT – Vĩ Địa- Chiêm Sinh-Thuyên Sinh-Thuyên GDCD – Minh HĐNG-Hằng Hằng
  5 Anh- Hậu  Lý – Hằng  Địa- Chiêm Sinh hoạt-Hằng  
  1 Chào cờ Sử – Phương Hóa-Thuyên MT – Vĩ Toán- Huế Sinh-Thuyên  
  2 Văn-Doãn Toán- Huế CN – Phượng TD-  Tuân Văn-Doãn CN – Phượng Hoàng 
Lớp 8 3 TD-  Tuân Văn-Doãn Toán- Huế Toán- Huế Văn-Doãn  Địa- Chiêm Văn
  4 Hóa-Thuyên Anh- Hậu Địa – Chiêm Anh- Hậu Nhạc – Tuân HĐNG- Doãn Doãn
  5 Lý-Huế Sinh-Thuyên Anh- Hậu GDCD- Minh Sinh hoạt-Doãn  
  1 Chào cờ TD –  Nam TD-  Nam Anh- Hậu MT – Vĩ Địa- Chiêm  
  2 Toán-Hằng Văn-Phương Hóa-Thuyên Toán-Hằng Văn-Phương Sử-Doãn Hoàng
Lớp 9 3 Văn-Phương Toán-Hằng Văn-Phương Hóa-Thuyên Văn-Phương Toán-Hằng Văn
  4 GDCD- Minh Sinh-Thuyên Lý-Huế Lý-Huế Anh- Hậu HĐNG-Phương Phương
  5 Sinh-Thuyên Sử-Doãn  CN– Tuân Sinh hoạt-Phương  
Ngày nghỉ  Tôn – Minh Doãn-Hằng Phương-Phượng Thuyên- Chiêm Huế- Tuân – Nam –Hậu  

                                                                                                                                           Xác nhận của BGH